Cum să depui o cerere de brevet de invenție?

Potrivit Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în anul 2017 au fost depuse 1178 cereri de brevet și au fost acordate 392 de brevete. În mod surprinzător, în perioada analizată (1906-2017), 1989 a fost anul cu cele mai multe cereri de brevet depuse la OSIM, respectiv 6133 de cereri! Și poate la fel de surprinzător, anul cu cele mai multe brevete acordate în țara noastră a fost 1967, când au fost eliberate 4238 de brevete!

În perioada 2007-2017 au fost depuse anual, în medie, 1125 de cereri de brevet, de 5 ori mai puține decât în anul 1989! Din păcate, nu avem la dispoziție o analiză detaliată a cererilor depuse în funcție de domenii și titulari. Deși astfel de date ar fi interesante și relevante pentru o discuție aprofundată asupra „motoarelor” inovării în țara noastră.

Completarea și depunerea unei cereri de brevet pentru obținerea protecției asupra invențiilor în România nu sunt demersuri întocmai ușoare. Pentru o persoană nefamiliarizată cu procedurile în fața OSIM, care decide să parcurgă acest anevoios „drum” fără ajutorul unui specialist, un asemenea demers pare imposibil. Din acest motiv, recomandăm asistența unui consilier în proprietate industrială, lista fiind disponibilă pe website-ul Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială, aici).

Graficul a fost preluat din materialul „Cereri și brevete acordate în perioada 1906-2017”, disponibil pe website-ul OSIM

Ce trebuie să faci pentru a obține un brevet de invenție, care sunt formalitățile pe care le vei parcurge și taxele pe care le vei plăti? Acestea sunt întrebările la care vom răspunde în cele ce urmează.

Când se acordă un brevet și unde poți afla mai multe despre condiții, taxe și procedură?

Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice. Acordarea brevetului este condiționată de îndeplinirea a trei condiții: invenția să fie nouă, să implice activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială. Înainte de a depune o cerere de brevet de invenție, este important să parcurgeți website-ul OSIM (www.osim.ro) și următoarele documente:

–     Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție;
–     H.G. nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie;
–     Legea nr. 83/104 privind invențiile de serviciu;
–     Recomandări minime privind formatarea cererilor de brevet de invenție conform Standardului nr. 22/OMPI;
–     Cuantumul și termenele privind plata taxelor în domeniul invențiilor, material disponibil pe website-ul OSIM, atât pentru anul curent, cât și pentru anul 2019;
–      Instrucțiunea de serviciu nr. 207952/31.07.2009 privind efectuarea rapoartelor de cercetare documentară.

 

Ce cuprinde o cerere de brevet de invenție?

Cererea de brevet de invenție se redactează pe un formularul tipizat, se depune la OSIM în 3 exemplare și trebuie să cuprindă:

 • solicitarea acordării unui brevet;
 • datele de identificare a solicitantului;
 • o descriere a invenţiei;
 • una sau mai multe revendicări;
 • desenele la care se face referire în descriere sau revendicări;
 • datele de identificare ale inventatorului/inventatorilor și un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului. Dacă invenția este de serviciu, documentul din care reiese modul de dobândire a dreptului la acordarea brevetului diferă! În acest sens, este util să consultați art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu;
 • un rezumat al invenției.

Foarte importante în cererea de brevet de invenție sunt: descrierea invenției, revendicările, rezumatul, desenele și documentul din care reiese modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.

În ce constă descrierea invenției?

Potrivit legii române, descrierea invenției trebuie să cuprindă:

a) titlul invenţiei, aşa cum acesta a fost indicat în cererea de brevet de invenţie, într-o formulare clară şi concisă a invenţiei revendicate. Titlul invenției nu trebuie să conțină denumiri fanteziste;

b) precizarea domeniului tehnic la care se referă invenţia;

c) prezentarea stadiului tehnicii, considerat de solicitant a fi necesar pentru înţelegerea, cercetarea documentară şi examinarea cererii de brevet, cu indicarea documentelor care îl fundamentează. Atenție, trebuie să se prezinte cel puţin o soluţie deja existentă, considerată cea mai apropiată de invenţia revendicată; în situaţia în care stadiul tehnicii cuprinde şi cunoştinţe tradiţionale, acestea vor fi indicate explicit în descriere, inclusiv sursa acestora, dacă este cunoscută;

d) prezentarea problemei tehnice pe care solicitantul şi-a propus să o rezolve prin invenţie; problema tehnică este reprezentată de formularea unui obiectiv ce va fi atins într-un anumit domeniu tehnic prin invenţie;

e) expunerea invenţiei, aşa cum este revendicată, astfel încât problema tehnică şi mijloacele prin care aceasta a fost rezolvată să poată fi înţelese de către o persoană de specialitate în domeniu; în cazul în care descrierea cuprinde un grup de invenţii care respectă condiţia de unitate a invenţiei, expunerea fiecărei invenţii din grup se efectuează în mod distinct;

Notă importantă!

În cazul invențiilor de procedeu, respectiv al invențiilor care constituie soluţia tehnică a unei probleme, este indicat ca descrierea să fie structurată într-o succesiune de etape, faze/paşi ai procedeului, redate în ordinea de desfăşurare a procedeului pentru a se ajunge la rezultatul final al invenției.În descrierea invenției trebuie definite condiţiile iniţiale/situația premisă (cum ar fi materia de la care se pornește și la care se aplică procedeul și caracteristicile acesteia), apoi se va continua cu etapele/pașii ce se vor parcurge până la obținerea rezultatului final. Fiecare etapă va cuprinde parametrii caracteristici, condiţiile tehnice de desfăşurare şi/sau mijloace tehnice utilizate).

f) prezentarea avantajelor invenţiei în raport cu stadiul tehnicii;

g) prezentarea, pe scurt, a figurilor din desene, dacă acestea există;

h) prezentarea în detaliu a cel puţin unui mod de realizare a invenţiei revendicate, utilizând exemple acolo unde este cazul şi cu referire la desene, dacă acestea există; în cazul unor variante de realizare, se prezintă cel puţin un exemplu de realizare pentru fiecare variantă;

i) indicarea, dacă nu rezultă în mod evident din prezentarea în detaliu a realizării invenției, a modului în care invenţia este susceptibilă a fi aplicată industrial.

Ce poate și ce nu poate cuprinde descrierea?

În descrierea invenției pot fi prezentate modele şi formule chimice, fizice ori matematice, algoritmi, linii de programe, subrutine sau programe de calculator, tabele. Este important ca prezentarea obiectului invenţiei, în exemplul de realizare, să nu se bazeze exclusiv pe acestea.

Descrierea trebuie să fie prezentată în succesiunea de mai sus, exceptând situaţiile în care, prin natura invenţiei, o prezentare diferită ar conduce la o mai bună înţelegere a invenţiei. În caz contrar, dacă nu se respectă succesiunea de mai sus, cererea de brevet poate fi respinsă.

Descrierea invenţiei trebuie să conţină termenii tehnici din limba română. În cazul în care în limba română nu există termeni echivalenţi, pot fi utilizaţi termeni tehnici uzuali într-o limbă străină.

Ce sunt revendicările?

Revendicările definesc obiectul propriu-zis al protecţiei solicitate prin brevet. Trebuie să fie clare, concise şi susţinute de descrierea invenţiei. Ele trebuie să se bazeze pe descrierea invenției. Revendicările se redactează, de regulă, în două părţi şi vor conţine:

 • un preambul desemnând obiectul invenţiei şi caracteristicile tehnice care sunt necesare pentru definirea sa şi care, combinate între ele, fac parte din stadiul tehnicii;
 • o parte caracteristică, precedată de expresia „caracterizat(ă) prin aceea că”, în care sunt expuse acele caracteristici tehnice care, în combinaţie cu caracteristicile prezentate în preambul, definesc protecţia solicitată.

Cum se redactează revendicările?

Revendicările pot fi redactate şi într-o singură parte, care conţine prezentarea uneia sau mai multor caracteristici tehnice care definesc limitele protecţiei. O cerere de brevet de invenţie poate conţine una sau mai multe revendicări independente, în funcţie de caracteristicile tehnice esenţiale ale invenției. O astfel de revendicare poate fi urmată de una sau mai multe revendicări dependente subordonate.

Revendicarea independentă va preciza în mod clar toate caracteristicile tehnice esenţiale necesare pentru definirea obiectului invenţiei.

Revendicarea dependentă va conţine în mod implicit toate caracteristicile revendicării independente căreia i se subordonează şi, după caz: a) dezvoltă sau explicitează caracteristicile tehnice esenţiale ale invenţiei care au fost deja enunţate în revendicarea independentă; sau b) se referă la exemple particulare de realizare a invenţiei; sau c) conţine şi alte caracteristici tehnice decât cele din revendicarea independentă, dar care nu reprezintă caracteristici esenţiale pentru definirea obiectului protecţiei solicitate.

Revendicarea dependentă va cuprinde o trimitere la revendicarea căreia i se subordonează, fără ca la începutul acesteia să se facă o referire la stadiul tehnicii. Revendicările dependente pot fi urmate de una sau mai multe revendicări dependente subordonate acestora şi reprezintă revendicări cu dependenţă multiplă.

Numărul revendicărilor va fi rezonabil, luând în considerare natura invenţiei revendicate, numerotarea fiind făcută cu cifre arabe consecutive.

Notă importantă!

 • Denumirile caracteristicilor tehnice din revendicări şi semnele de referinţă vor corespunde celor din descriere şi, respectiv, din desene;
 • Revendicările nu vor conţine desene ori grafice, linii de program, subrutine sau programe de calculator. Ele pot conţine formule chimice ori matematice sau tabele, dacă acestea sunt esenţiale pentru definirea obiectului protecţiei solicitate;
 • Revendicările nu vor conţine trimiteri ca, de exemplu, „aşa cum este prezentat în ……… din descriere” sau „aşa cum este ilustrat în fig. …….”. În cazurile în care este absolut necesar, revendicarea poate face trimitere, în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale invenţiei, la descriere sau desene;
 • Revendicările privind invenţia pot fi depuse şi în termen de două luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata unei taxe la OSIM.

Cum redactezi rezumatul invenției?

Rezumatul trebuie să fie de aproximativ 150 de cuvinte și va avea următoarea structură:

 • va indica titlul invenţiei şi domeniul tehnic căruia îi aparţine invenţia sau grupul de invenţii;
 • va conţine o scurtă prezentare a invenţiei, dezvăluită în cerere, care să permită înţelegerea problemei tehnice, esenţa soluţiei de rezolvare a problemei şi utilizarea principală a invenției. Acolo unde este cazul, rezumatul va conține acea formulă chimică aleasă dintre formulele conţinute în cererea de brevet, ce caracterizează cel mai bine invenţia;
 • nu va conţine consideraţii asupra unor pretinse merite sau aprecieri ale invenţiei ori ale unor aplicări speculative;
 • va fi însoţit de o indicare a figurii sau în mod excepţional a figurilor din desenele propuse spre publicare.

În ce constau desenele?

Desenele vor conţine semne de referinţă, constând în cifre şi/sau litere care să indice elementele componente ale figurii pe care o reprezintă, corespunzătoare prezentării din descriere.

O filă cu desene poate să includă mai multe figuri, realizate conform normelor de desen tehnic, fiind deosebit de importantă respectarea următoarelor instrucțiuni:

 • fila cu desene este de format A4 sau, în cazuri excepţionale, A3 şi poate fi din calc, carton alb sau alt suport. Desenul trebuie să aibă contrastul necesar pentru reproducerea prin metode electrostatice;
 • filele nu vor avea chenar sau alte linii care să delimiteze desenele;
 • marginile minime libere ale filelor trebuie să fie pe fiecare latură de 2,5 cm;
 • sunt considerate desene schemele şi diagramele, dar nu şi tabelele;
 • desenele nu vor conţine texte, cu excepţia unui cuvânt sau a unor cuvinte izolate, strict necesare, cum sunt: „apă”, „abur”, „deschis”, „închis”. Pentru schemele şi diagramele ce ilustrează etapele unui procedeu, cuvinte-cheie absolut necesare înţelegerii acestora;
 • semnele de referinţă vor corespunde celor menţionate în descriere şi revendicări şi invers;

Desenele privind invenţia pot fi depuse şi în termen de două luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata unei taxe la OSIM.

Ce este documentul din care reiese modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului?

Documentul din care reiese modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului poate îmbrăca mai multe forme, de la caz la caz. Spre exemplu, în cazul unei invenții de serviciu, devin aplicabile dispozițiile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu. În acest caz documentul este înştiinţarea făcută de angajator inventatorului salariat prin care îl informează că invenţia se încadrează în categoria invenţiilor de serviciu, că o revendică și că dorește înregistrarea ei. Această înștiințare trebuie făcută de angajator în termen de 4 luni de la data la care salariatul i-a adus la cunoștință realizarea invenției de serviciu, cu excepția cazului în care în regulamentul intern este prevăzut un termen mai lung.

Alte recomandări care trebuie avute în vedere la redactarea unei cereri de brevet

 • Invenţia trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet (mai exact în descriere și revendicări) suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;
 • Se recomandă schemele și diagramele negre pe fond alb;
 • Toate filele cererii de brevet de invenţie vor fi completate pe o singură faţă a filei şi în aşa fel încât să poată fi separate în vederea reproducerii lor într-un număr nelimitat de exemplare. Filele nu vor fi rupte, încreţite sau îndoite;
 • Descrierea, revendicările și rezumatul trebuie să înceapă fiecare pe o filă nouă. Se recomandă folosirea unuia din următoarele fonturi: OCR-B; Courier New; Free Mono; ITC Officina Serif; Times New Roman; Free Times; Verdana, dimensiunea 14, spațierea la 1,5;
 • Filele fiecărui document al cererii de brevet se numerotează cu cifre arabe, în ordine crescătoare, poziţionate în partea superioară, la mijlocul filei;
 • Descrierea şi revendicările vor fi tehnoredactate sau dactilografiate la 1,5 – 2 rânduri. Marginile libere ale fiecărei file trebuie să fie pe fiecare latură de 2,5 cm;
 • Simbolurile şi caracterele grafice, precum şi formulele chimice sau matematice din cererea de brevet pot fi scrise şi de mână sau desenate;
 • Filele descrierii şi revendicărilor nu vor conţine desene;
 • Pe filele cererii de brevet de invenţie nu se admit ştersături, corecturi, cuvinte scrise deasupra sau rânduri intercalate. Dacă totuşi acestea există, solicitantul va semna în dreptul modificării făcute, pe exemplarul original;
 • Fiecare parte componentă a cererii de brevet va începe pe o nouă filă. Filele vor fi legate în aşa fel încât să permită uşor identificarea, răsfoirea, separarea şi reunirea lor;
 • În cererea de brevet se vor utiliza termeni, semne şi simboluri tehnice, acceptate în domeniul de aplicare al invenției;
 • Unităţile de măsură trebuie să fie exprimate, de regulă, în sistemul de unităţi internaţional;
 • Terminologia şi semnele de referinţă din descriere, revendicări şi desene trebuie să fie folosite uniform pe tot cuprinsul acestora;
 • Unul dintre cele 3 exemplare de descriere, revendicări şi desene va fi semnat, pe fiecare filă, de către solicitant sau, după caz, de mandatarul autorizat şi reprezintă exemplarul original.

Principalele taxe care se plătesc la OSIM

OSIM publică la începutul fiecărui an taxele percepute în anul care urmează pentru diversele formalități pe care le îndeplinește. La data redactării prezentului material, OSIM a dat publicității taxele valabile pentru anul 2019.

În anul 2018, cuantumul aproximativ al taxelor pentru obținerea protecției prin brevet de invenție este de cel puțin 600 euro, astfel:

 • Taxa de înregistrare a cererii de brevet de invenție – 30 euro (pe suport hârtie) și 20 euro (prin mijloace electronice);
 • Taxa de publicare a cererii de brevet de invenție după 18 luni de la data depozitului sau a priorității revendicate – 50 euro;
 • Taxa de examinare a cererii de brevet de invenție – 300 euro (atunci când descrierea, revendicările și desenele nu depășesc 20 de pagini, iar numărul de revendicări nu este mai mare de 5). Pentru fiecare pagină în plus se percepe o taxă de 5 euro, iar pentru fiecare revendicare în plus se percepe o taxă suplimentară de 10 euro;
 • Taxa de publicare și tipărire a brevetului (în cazul în care descrierea, revendicările și desenele nu depășesc 20 de pagini) este de 100 euro. Pentru fiecare pagină în plus se percepe un cost de 5 euro;
 • Taxa de publicare a cererii de brevet de invenție este de 100 euro;
 • În cazul în care solicitantul dorește întocmirea unui raport de documentare, taxa pentru întocmirea și publicarea raportului de documentare este de 100 euro (în forma simplă) și 300 euro în cazul în care raportul este extins, cu opinie scrisă privind brevetabilitatea.

ÎN FINAL,

Cererile de brevet de invenţie sunt publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială imediat după expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit.

Dacă hotărârea de acordare a brevetului este luată înaintea expirării termenului de 18 luni, cererea este publicată cu concomitent cu hotărârea de acordare a brevetului.

Leave a Reply

Your email address will not be published.